Opći uvjeti poslovanja

 

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Prodavatelja i kupca, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, prava na raskid ugovora, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz trgovinu.

 

1.2. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o kupoprodaji (dalje u tekstu: ugovor) između kupca i Prodavatelja.

 

1.3. Kupac kupnjom prihvaća uvjete utvrđene ovim Općim uvjetima. Opći uvjeti služe kao dopuna ugovoru i obvezuju isto kao i ugovor.

 

1.4. Kupac je dužan prije kupnje upoznati se s ovim Općim uvjetima te iste provjeravati prilikom svake kupnje, kako bi bio upoznat sa svim pravima i obvezama.

 

1.5. Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na ugovore o kupoprodaji sklopljene u poslovnim prostorijama kao i na ugovore o kupoprodaji sklopljene izvan poslovnih prostorija i na daljinu ako drukčije nije izrijekom određeno.

 

1.6. Na kupnju se primjenjuju Opći uvjeti koji su na snazi u trenutku kupnje proizvoda Prodavatelja.

 

1.7. Nositelj svih prava na mrežnoj stranici https://outofbox.hr/ (dalje u tekstu: mrežna stranica) je Prodavatelj.

 

1.8 .Prodavatelj pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u svako doba bez obveze prethodne najave te ne odgovara ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na mrežnoj stranici.

 

1.9. Ovi Opći uvjeti dostupni su kupcima u svako doba te ih je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

 

1.10. Opći uvjeti sastavljeni su u skladu s propisima o zaštiti potrošača i drugim primjenjivim propisima.

 

1.11. Opći uvjeti zajedno s podacima objavljenim na mrežnoj stranici predstavljaju predugovornu obavijest u odnosu na obvezu Prodavatelja da potrošača obavijesti o svim okolnostima propisanim odredbom članka 57. Zakona o zaštiti potrošača, a prije nego što potrošač sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija, odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom Prodavatelja.

 

2. PRODAVATELJ

2.1. Prodavatelj je trgovačko društvo KOFER IDEJA j.d.o.o., Zagreb, Zagrebačka cesta 192, OIB: 50160941272, MBS: 080858069, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu (dalje u tekstu: Prodavatelj).

 

3. KUPAC

3.1. Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje proizvode Prodavatelja na način kako je to određeno ovim Općim uvjetima, a koji čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora između Prodavatelja i kupca.

 

3.2. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, a kupac je.

 

3.3. Trgovac je, ako pozitivnim propisima nije drugačije određeno, pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu, a kupac je.

 

3.4. Odredbe Općih uvjeta primjenjuju se na kupce koji su potrošači i na kupce koji su trgovci ako odredbama Općih uvjeta nije izrijekom drukčije navedeno.

 

4. UVJETI KUPNJE

4.1. Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku kupnje. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

 

4.2. Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama u roku koji je ranije dogovoren. Ako Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca putem telefona ili e-maila po pitanju zamjene ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali dostupni proizvodi bit će isporučeni.

 

 

5. ODGOVORNOST PRODAVATELJA

5.1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda (u smislu odredbe članka 401. Zakona o obveznim odnosima (dalje u tekstu: ZOO)) koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

 

5.2. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu koji je trgovac oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

 

5.3. Pregled stvari i vidljivi nedostatci

5.3.1. Kupac je dužan primljeni proizvod na uobičajeni način pregledati ili ga dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kupac koji je trgovac bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

 

5.3.2. Kupac koji je potrošač nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

 

5.4. Skriveni nedostatci

5.4.1.      Kad se nakon primitka proizvoda od strane kupca pokaže da isti ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kupac koji je trgovac dužan je obavijestiti Prodavatelja bez odgađanja.

 

5.4.2. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon proteka dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

 

5.5.Prava kupca

5.5.1. Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po svom izboru:

1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,

2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,

3) zahtijevati sniženje cijene, i

4) izjaviti da raskida ugovor.

 

5.5.2. Ako je prigovor kupca o postojanju materijalnih nedostataka proizvoda osnovan, Prodavatelj će kupcu vratiti sredstva na račun koji je kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim ispravnim proizvodom u razumnom roku od dana primitka vraćenog proizvoda na adresu Prodavatelja.

 

5.5.3. Cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom za koji je odgovoran Prodavatelj, u vrijeme sklapanja ugovora.

 

5.5.4. Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora te u ostalim slučajevima sukladno odredbi članka 412. ZOO-a.

 

5.5.5. Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio osim u slučajevima propisanim odredbama članka 417. stavka 2. i 3. ZOO-a.

 

5.5.6. Ako je prigovor kupca o postojanju materijalnih nedostataka osnovan, Prodavatelj ima pravo zamijeniti proizvod s nedostatakom novim proizvodom bez nedostatka koji je istovjetan po dizajnu te istovjetan ili različit po modelu, ovisno o mogućnostima Prodavatelja.

 

5.5.7. Ako Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da proizvod nema nikakvih materijalnih nedostataka ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom i zamjenom.

 

5.5.8. Prodavatelj ima pravo ispitati uvjete u kojima se proizvod nalazio kako bi nedvojbeno utvrdio jesu li uvjeti u skladu s preporukama Prodavatelja iz Općih uvjeta te jesu li isti razlog nastale neispravnosti proizvoda. U slučaju nemogućnosti ili odbijanja kupca da Prodavatelju omogući pregled stvari, smatra se da nedostatak ne postoji.

 

5.6. Informacije o proizvodima te upute za održavanje i korištenje proizvoda

 

5.6.1. Prodavatelj isporučuje namještaj od masivnog drveta. Namještaj zbog osnovnih svojstava drveta može varirati u tonu boje, izgledu godova te u drugim obilježjima, ovisno o vrsti drveta koji se koristi. Prigovor kupca o postojanju materijalnih nedostataka koji se temelji isključivo na prirodnim varijacijama selekcije drveta neće biti osnovan. Sve posebne zahtjeve vezane za boju i usklađivanje kupac je dužan dogovoriti prije narudžbe u pisanom obliku.

 

5.6.2. Drvo je prirodni materijal koji se zbog svoje strukture i kvalitete koristi za razne namjene. Za održavanje drvenog namještaja vrijede posebni uvjeti i preporuke koje su u Općim uvjetima navedene i kojih se kupac treba pridržavati.

 

5.6.3. Drvo je prirodni materijal koji je aktivan te su moguće dimenzijske promjene na njemu kao rezultat utjecaja vlažnosti zraka i promjenama temperature. Prodavatelj prilikom izrade namještaja koristi drvo odgovarajuće kvalitete. Prigovor zbog oštećenja do kojih je došlo uslijed neadekvatnog rukovanja proizvodom te svjesnog izlaganje proizvoda neprimjerenim klimatskim uvjetima neće biti osnovan.

 

5.6.4. Proizvodi Prodavatelja prikazani na mrežnoj stranici su prikazani opisno i fotografijama. Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i slično.

 

5.6.5. Uz proizvode koji se nalaze u katalogu na mrežnoj stranici Prodavatelj nastoji dati što precizniji opis i sliku proizvoda, no unatoč tomu, Prodavatelj ne preuzima odgovornost za potpunu točnost navedenih podataka i identičnost isporučenog proizvoda s prikazom na fotografijama. Do manjih odstupanja može doći zbog specifičnosti materijala od kojih su pojedini proizvodi izrađeni te unikatne izrade samog proizvoda u kojim slučajevima se ne radi o nedostatku proizvoda.

 

5.6.6. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i drugo) prikazani na mrežnoj stranici Prodavatelja podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i slično. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti glede podataka o proizvodima prikazanih na mrežnoj stranici Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

 

5.6.7. Nedostatci koji nastanu neodgovarajućim korištenjem i održavanjem proizvoda, a posljedica su nepravilnog rukovanja ne smatraju se materijalnim nedostatcima za koje odgovara Prodavatelj u nijednom slučaju. U nastavku su upute za korištenje i održavanje proizvoda i upute za čišćenje proizvoda kojima se mogu spriječiti takvi nedostatci.

 

5.6.7.1. Upute za korištenje i održavanje proizvoda:

 

- za održavanje drvenih površina obavezan je premaz površine drveta jednom godišnje ili minimalno jedanput u tri godine profesionalnim sredstvima/setovima za održavanje masivnog drveta. Svakako je potrebno to učiniti kada drvo počne izgledati suho ili biti suho na dodir,

 

- oštri, vrući ili vlažni predmeti mogu izazvati oštećenja ako se koriste izravno na drvenim površinama proizvoda,

 

- kako bi se izbjegla oštećenja, površinu drveta je obavezno odmah obrisati ako dođe do prolijevanja tekućine (ili bilo čega drugog) po površini drveta,

 

- izlaganje drveta izravnom sunčevom svjetlu može uzrokovati blijeđenje ili tamnjenje prirodne boje drveta,

 

- nagle promjene razine vlage u prostoru gdje se nalaze drveni proizvodi mogu uzrokovati oštećenja na proizvodu. Preporučeni raspon vlage za ljude je od 30 do 60%, a idealna razina je između 45 i 55%. Isto vrijedi i za drvene proizvode. Poželjno je održavati stabilnu razinu vlage, posebno prilikom promjena koje nastanu zbog grijanja u zimskim mjesecima. Ako je zrak u prostoru u kojem se nalaze drveni proizvodi suh, preporučljivo je postaviti ovlaživače u prostor. Ako vlaga postane previsoka, potrebno je provjeriti je li prostor prozračen,

 

- promjene temperature mogu uzrokovati pucanje površine drva. Preporučena temperatura za ljude kao i za drvene proizvode je između 18 i 22 °C, a idealna temperatura je između 20 i 22 °C,

 

- drvene je proizvode potrebno držati dalje od izvora topline, kao što su grijalice, pećnice, radijatori, klima uređaji i tome slično. Također, potrebno je pripaziti na prostore gdje su česte promjene temperature, kao što su prostori u blizini balkonskih vrata ili prozora koji se redovito otvaraju. Izlaganje takvim promjenama temperature može uzrokovati savijanje i pucanje površine drva,

 

- penjanje ili stajanje na proizvodu povećava rizik od pucanja na drvenim površinama,

 

- povlačenje proizvoda prilikom premještanja može uzrokovati oštećenja, umjesto toga ga je potrebno podići (najmanje dvije osobe za teže proizvode), i

 

- obavezno je koristiti podmetače ispod tanjura, vaza, te ostalih staklenih i keramičkih predmeta koji bi mogli oštetiti površinu stola te da bi se spriječile tvrdokorne mrlje.

 

5.6.7.2. Upute za čišćenje proizvoda:

- obavezno je redovito čišćenje površina proizvoda suhom, mekanom i čistom pamučnom krpom. Jednom tjedno potrebno je koristiti vlažnu, mekanu i čistu pamučnu tkaninu za čišćenje,

 

- prilikom čišćenja drvenih površina obavezno je izbjeći korištenje tkanine od mikrovlakana, deterdžente za uklanjanje masnoće, jake kemikalije ili parne čistače, i

 

- za čišćenje velikih ili teških mrlja obavezno je koristiti neutralne ili prirodne sapune pomiješane s toplom vodom. Na mrlju je potrebno čistom pamučnom krpom nanijeti sapun (bez vode) te odmah zatim osušiti područje novom, suhom, čistom pamučnom krpom.

 

5.7. Rok za ostvarivanje prava

5.7.1. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti Prodavatelju, osim ako je Prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

 

5.8. Isporuka proizvoda različitog od naručenog

5.8.1. U slučajevima kada je kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, kupac ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, ako to nije moguće kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod u originalnom pakiranju i bez oštećenja.

 

6. DOSTAVA

6.1. Proizvode dostavlja dostavna služba po izboru Prodavatelja te je raspoloživa za većinu teritorija Republike Hrvatske. U slučaju nemogućnosti dostave na određeni dio teritorija Republike Hrvatske, Prodavatelj će o tome pravovremeno obavijestiti kupca i raskinuti ugovor.

 

6.2. Rok isporuke je 45-60 dana od trenutka kad Prodavatelj zaprimi uplatu avansa koja iznosi 50% ukupne vrijednosti ponude na transakcijski račun. U slučaju da kupac ne plati ukupan iznos prije isporuke robe Prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor i zadržati avans.

 

6.3. Ako kupac ne podnese prigovor u roku od 48 sati po primitku potvrde narudžbe/prihvata ponude, narudžba se smatra prihvaćenom od strane kupca. Narudžbe otkazane u roku od 10 dana nakon prihvaćanja potvrde narudžbe/ponude podliježu naplati 30% naknade za otkazivanje.

 

6.4. Protekom 10 dana od prihvaćanja potvrde narudžbe, narudžba se smatra obvezujućom za kupca i Prodavatelj ima pravo naplatiti puni iznos kupcu.

 

6.5. Prodavatelj zadržava pravo promjena u konstrukciji, varijacija u strukturi drva i neznatne varijacije u dizajnu ili nijansi boje. Svaka naknadna izmjena narudžbe zatražena od strane kupca produžuje rok isporuke.

 

6.6. Ako kupac ne preuzme isporuku po obavijesti da je proizvod spreman za isporuku, a nakon isteka roka od dva tjedna za organizaciju i dogovor oko transporta, proizvod će biti skladišten na teret kupca uz dnevne troškove skladištenja koji iznose najmanje 0.1% od ukupnog iznosa računa po danu. Prodavatelj ima pravo inzistirati na ispunjenju ugovora ili raskinuti ugovor i raspolagati robom, uz naplatu punog iznosa kupcu.

 

6.7. Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad isporučenim proizvodima sve dok kupac ne ispuni svoje obveze koje proizlaze iz ugovora.

 

6.8. U slučaju da su proizvodi dostupni na skladištu Prodavatelja isporuka će uslijediti najkasnije u roku od dva radna dana od primitka uplate kupca. Subote, nedjelje i državni blagdani ne računaju se u rok dostave.

 

6.9. Ako naručeni proizvod Prodavatelj ne može isporučiti jer trenutačno nije dostupan na skladištu dobavljača, Prodavatelj će o tome obavijestiti kupca u najkraćem roku, a u tom slučaju kupac ima mogućnost pristati na naknadni rok za isporuku ili raskinuti ugovor.

 

6.10. Naručene proizvode kupac može preuzeti i osobno u prostorijama izložbenog prostora (showroom) Prodavatelja, na adresi Ivana Cankara 11, Zagreb prema prethodnom dogovoru.

 

6.11. Za područje grada Zagreba dostava je besplatna. Za ostatak Republike Hrvatske trošak dostave će se računati prema cjeniku Prodavatelja i bit će specificiran u ponudi koju će kupac dobiti prije potvrđivanja narudžbe.

 

6.12. Sve naručene proizvode Prodavatelj će nastojati isporučiti u jednom paketu. Ako to neće biti moguće, Prodavatelj zadržava pravo isporuke u više pošiljki.

 

6.13. Dostava se obavlja do ulaza u stambeni objekt na adresi koju je kupac sam naznačio. Ako je riječ o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac nego do ulaza u zgradu ako to nije drukčije specificirano na samoj ponudi i prije potvrde narudžbe.

 

6.14. Naručeni proizvod zapakiran je na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti.

 

6.15. U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu kupca koju je sam naznačio, kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu, ovisno o tome koje će podatke kupac navesti Prodavatelju prilikom provjere dostave narudžbe.

 

6.16. Za više informacija o dostavi ili statusu pošiljke kupac može dobiti informacije na broj telefona: 00 385 99 612 3083 ili putem e-mail adrese: info@outofbox.hr.

 

6.17. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, kupac će dobiti potvrdu o primitku pošiljke, dostavnicu, koju je obvezan potpisati, ako ne postoji razlog za prigovor.

 

6.18. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke kupac koji je trgovac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je proizvod preuzet bez vidljivih materijalnih nedostataka, te da odgovara proizvodima koje je naručio te da su isporučene sve isprave koje prate proizvod.

 

6.19. Prodavatelj ne odgovara za gubitak pošiljke koji nastane tijekom dostave te za oštećenja koja nastanu na samom proizvodu tijekom dostave ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog kupca.

 

7. Pravo POTROŠAČA na jednostrani raskid ugovora

7.1. Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, izjavom Prodavatelju jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana koji rok počinje teći od dana kada je njemu ili trećoj osobi koju je on odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koje je predmet ugovora predan u posjed.

 

7.2. Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o proizvodu koji se dostavlja u više komada ili više pošiljki rok od 14 dana počinje teći od dana kad je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

 

7.3. Ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određeni period, rok od 14 dana počinje teći od dana kada je potrošači ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

 

7.4. Potrošač je dužan prije isteka roka od 14 dana obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca koji se nalazi u Prilogu ovih Općih uvjeta, ili putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor poslane Prodavatelju putem e-maila, poštanske pošiljke ili telefaksa u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail i podatke o naručenom ili primljenom proizvodu.

 

7.5. Ako Prodavatelj omogući potrošaču da obrazac ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje Prodavatelju elektroničkim putem, Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na elektroničkom mediju.

 

7.6. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora.

 

7.7. U slučaju jednostranog raskida Ugovora o kupoprodaji od strane potrošača iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač je dužan isporučeni proizvod vratiti Prodavatelju o svom trošku, na adresu izložbenog salona Prodavatelja: KOFER IDEJA j.d.o.o., Ivana Cankara 11, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, bez odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

 

7.8. Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, proizvod u trenutku sklapanja ugovora bio dostavljen potrošaču u njegov dom, Prodavatelj mora preuzeti proizvod na svoj trošak ako proizvod, zbog njegove prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.

 

7.9. Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.

 

7.10. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka proizvoda. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 

7.11. Pri povratu novca se vraća vrijednost proizvoda koji je vraćen. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

 

7.12. Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ako se dijelovi koji nedostaju ne dostave u naknadnom roku od osam dana, smatra se da potrošač nije ispunio obvezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenog novca.

 

7.13. Ako potrošač vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja pozivajući se na odredbe o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, zbog čega Prodavatelj neće moći prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost 40 % plaćene maloprodajne cijene proizvoda. Pristankom na ove Opće uvjete potrošač unaprijed pristaje da se iznos od 40% plaćene maloprodajne cijene oduzme od iznosa novca koji Prodavatelj vraća potrošaču. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca.

 

7.14. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora koji je sklopljen izvan poslovnih prostorija ili na daljinu:

 

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;

- predmet ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;

- predmet ugovora proizvod koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;

- predmet ugovora lako pokvarljiva proizvod ili proizvod kojem brzo istječe rok uporabe;

- predmet ugovora zapečaćen proizvod koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodan za vraćanje, ako je bio otpečaćen nakon dostave;

- predmet ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješan s drugim stvarima; i

- drugih razloga predviđenih člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, ako bi moglo doći do njihove primjene u pojedinom slučaju.

 

8. PRAVO POTROŠAČA NA PRIGOVOR

8.1. Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim potrošačima da svoje prigovore upute upute u poslovnim prostorijama Prodavatelja ili putem pošte na adresu Prodavatelja KOFER IDEJA j.d.o.o., Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte Prodavatelja: info@outofbox.hr. Prodavatelj će bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

 

8.2. Potrošač je dužan u svom prigovoru navesti način na koji želi primiti obavijest i odgovor na prigovor iz stavka 1. te jamči za ispravnost dostavljenih podataka za dostavu obavijesti i odgovora. Ako potrošač ne dostavi ispravne podatke za dostavu obavijesti i odgovora na prigovor, Prodavatelj ne može snositi odgovornost za nemogućnost dostave odgovora na prigovor potrošaču.

 

9. CIJENA I PLAĆANJE

9.1. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV. Prodavatelj pridržava pravo promjene cijena ako nije navedeno drugačije (u slučaju akcija i posebnih popusta).

 

9.2. Cijene vrijede u trenutku slanja ponude i nemaju unaprijed određeno važenje. Cijene vrijede u slučaju plaćanja dolje navedenim načinima plaćanja i pod uvjetima navedenim u Općim uvjetima.

 

9.3. Plaćanje je moguće isključivo uplatama na transakcijski račun Prodavatelja.

 

9.4. Sve do potpunog plaćanja proizvoda iz pojedinačne narudžbe, naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja, čak i onda kada su već bili dostavljeni kupcu.

 

9.5. U slučaju neplaćanja odnosno nepotpunog plaćanja, Prodavatelj ima pravo od kupca zahtijevati vraćanje proizvoda u besprijekornom stanju (proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj neotvorenoj ambalaži).

 

10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

10.1. Osobni podaci kupaca pribavljeni prilikom kupnje zaštićeni su i čuvaju se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka). Osobni podatci kupaca biti će upotrebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet ovih Općih uvjeta te radi informiranja kupca o ponudama proizvoda i druge slične komunikacije.

 

10.2. Svi se podaci o korisnicima i kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

 

10.3. Kupac je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja.

 

10.4. Kupac jamči da su podatci koje je naveo točni, potpuni, ažurni i istiniti te prihvatom ovih Općih uvjeta potvrđuje da je suglasan s uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.

 

11. RJEŠAVANJE SPOROVA

11.1. Svi sporovi koji nastanu temeljem ovih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

 

Izjavu o jednostranom raskidu ugovora možete preuzeti ovdje.